услуги нотариуса дарницкий район

услуги нотариуса дарницкий район,услуги нотариуса дарница,услуги нотариуса позняки,услуги нотариуса бортничи,услуги нотариуса осокорки,услуги нотариуса левый берег киев,услуги нотариуса днепровский район.

услуги нотариуса дарницкий район, услуги нотариуса дарница, услуги нотариуса позняки, услуги нотариуса бортничи, услуги нотариуса осокорки, услуги нотариуса левый берег киев, услуги нотариуса днепровский район

ЗАПИСЬ НА БЕСПЛАТНУЮ КОНСУЛЬТАЦИЯ НОТАРИУСА В ОФИСЕ:

(099) 755-9449

(097) 977 9449

(093) 377 9449

(044) 360 6695

Вы также можете задать свой вопрос нотариусу в электронном виде здесь. Для получения консультации нотариуса в срочном порядке, рекомендуем Вам записаться на  бесплатную консультацию в офисе. По телефонам указанным выше. Консультация по телефону не предоставляется.

услуги нотариуса дарницкий район

Питання:
Доброго дня. У 2018 році я отримала у спадщину 1/2 будинку, земельну ділянку під будинком та земельну ділянку для с/г робіт навколо будинку від родича не першої лінії спорідненості.

За наслідки у 2019 році мною було сплачено за всі три об’єкти ПДФО — 5% та військовий збір — 1,5%. У 2020 році я здійснила продаж свого спадку, було укладено відповідно три договори: будинок і дві ділянки.услуги нотариуса дарницкий район

Виходячи зі ст 172.1 ПК я не повинна сплачувати ПДФО та військовий збір за продаж, тай як це спадщина, але чи рахується земельна ділянка навколо будинку як перший продаж?

Чи перший продаж це будинок та ділянка під будинком, а друга ділянка це вже інший продаж і я повинна до 1 травня сплатити за неї ПДФО та військовий збір?
Від: Анастасія <
Тема: Довіреність

услуги нотариуса дарницкий район

Регіон:Інший регіон

Телефон:099

Питання:
Скажіть, як вийти із ситуації, потрібно зробити довіреність щоб продати квартиру, але довіритель сидить у в’язниці що робити у цій ситуації?

Від: Світлана <
Тема:Довіреність

Регіон:Інший регіон

Телефон:050

Питання:услуги нотариуса дарницкий район
Доброго дня, підкажіть,з якого віку дитина може надати довіреність на відкриття та управління банківськими рахунками, нерухомістю та інше на цю тему? Дякую.

услуги нотариуса дарницкий район

Від: Олександр <
Тема:Квартира продаж

Регіон:Інший регіон

Телефон: 7978

Питання:
День добрий, таке питання я перебуваю в криму, у мене квартира в донецькій обл. Чи можу я її продати не приїжджаючи в Україну, через довіреність на родича, наприклад, чи буде вважатися зокона довіреність, зроблена у російського нотаріуса і передана родича?
т: Надія <услуги нотариуса дарницкий район
Тема:Продаж нерухомості

Регіон:Інший регіон

Телефон:06

услуги нотариуса дарница

Питання:
Доброго дня. Потрібно продати комірку, маю на неї право власності, менше двох років тому її придбала. Скажіть, які потрібно документи та скільки це буде коштувати?
Від: Анна <
Тема:Продаж будинку

Регіон:Інший регіон

Телефон:0935

Питання:услуги нотариуса дарницкий район
Здрастуйте, підкажіть будь ласка які потрібні папери та довідки для продажу будинку, що включає попередній договір. І скільки часу оформляються ті чи інші довідки, які потрібні для продажу будинку, кадастровий номер є, будинок і земля без приватизації.

услуги нотариуса дарница

Скільки триває сама угода купівлі-продовжі після укладання попереднього договору. Які податки оплачуються при продажі.
Від: Ірина <
Тема:Нерухомість
Регіон:Київ
Телефон:099

Питання:услуги нотариуса дарницкий район
Можна переоформити квартиру на людину яка знаходиться в іншій країні. Вона є громадянином України, але наразі не може бути в країні.

Вопрос:
Здравствуйте. В 2018 году я унаследовала 1/2 дома, земельный участок под домом и земельный участок для с/х работ вокруг дома от родственника не первой линии родства.

За наследство в 2019 году мною было уплачено за все три объекта НДФЛ – 5% и военный сбор – 1,5%. В 2020 году я осуществила продажу своего наследия, было заключено соответственно три договора: дом и два участка.

услуги нотариуса дарница

Исходя из ст. 172.1 НК, я не должна платить НДФЛ и военный сбор за продажу, и как это наследство, но считается ли земельный участок вокруг дома как первая продажа?

Или первая продажа это дом и участок под домом, а второй участок это уже вторая продажа и я должна до 1 мая уплатить за нее НДФЛ и военный сбор?
Вот: Анастасия <
Тема:Доверенность

Регион:Другой регион

Телефон:099

Вопрос:услуги нотариуса дарницкий район
Скажите, как выйти из ситуации, нужно сделать доверенность, чтобы продать квартиру, но доверитель сидит в тюрьме что делать в этой ситуации?

услуги нотариуса позняки

Вот: Светлана <
Тема:Доверенность

Регион:Другой регион

Телефон:050

Вопрос:
Добрый день, подскажите, с каких возрастов ребенок может предоставить доверенность на открытие и управление банковскими счетами, недвижимостью и прочее по этой теме? Спасибо.
Вот: Александр <услуги нотариуса дарницкий район
Тема:Квартира продажа

Регион:Другой регион

Телефон:+7978

услуги нотариуса позняки

Вопрос:
День хороший такой вопрос я нахожусь в Крыму, у меня квартира в донецкой обл. Могу ли я ее продать не приезжая в Украину, из-за доверенности на родственника например, будет ли считаться закономерная доверенность сделанная у российского нотариуса и передана родственник?
т: Надежда <
Тема:Продажа недвижимости

Регион:Другой регион

Телефон:06

Вопрос:услуги нотариуса дарницкий район
Здравствуйте. Нужно продать ячейку, имею на нее право собственности, меньше двух лет назад ее приобрела. Скажите, какие нужны документы и сколько это будет стоить?
Вот: Анна <
Тема:Продажа дома

услуги нотариуса бортничи

Регион:Другой регион

Телефон:0935

Вопрос:
Здравствуйте, подскажите пожалуйста какие нужные бумаги и справки для продажи дома,что в себя включает предварительный договор. И сколько времени оформляются те или иные справки, которые нужны для продажи дома, кадастровый номер есть, дом и земля без приватизации.услуги нотариуса дарницкий район

Сколько длится сама сделка купли-продажи после заключения предварительного договора. Какие налоги оплачиваются при продаже.
Вот: Ирина <
Тема:Недвижимость
Регион:Киев
Телефон:099

услуги нотариуса бортничи

Вопрос:
Можно ли переоформить квартиру на человека, находящегося в другой стране. Она является гражданином Украины, но пока не может быть в стране.

Question:
Good day.  2018, I inherited 1/2 of the house, a plot of land under the house and a plot of land for agricultural work around the house from a relative not of the first line of kinship.

In 2019, I paid 5% for the inheritance for all three objects of personal income tax and 1.5% for the military tax. 2020, I sold my inheritance, and three contracts were signed, respectively: a house and two plots.услуги нотариуса дарницкий район

услуги нотариуса осокорки

Pursuant to Article 172.1 of the Civil Code, I do not have to pay personal income tax and military tax for the sale, as it is an inheritance, but is the land around the house considered the first sale?

Is the first sale a house and a plot under the house, and the second plot is the second sale and I have to pay PIT and military tax for it by May 1?
From: Anastasia <
Subject: Power of attorney

Region: Another region

Phone: 099

Question:услуги нотариуса дарницкий район
Tell me how to get out of the situation, you need to make a power of attorney to sell the apartment, but the principal is in prison, what to do in this situation?

услуги нотариуса осокорки

Here: Svetlana <
Subject: Power of attorney

Region: Another region

Phone: 050

Question:услуги нотариуса дарницкий район
Hello, tell me, at what age can a child provide a power of attorney to open and manage bank accounts, real estate and more on this topic? Thank you.
From: Alexander <
Subject: Apartment for sale

Region: Another region

Phone: +7978

Question:
Good afternoon such question I am in the Crimea, I have an apartment in the Donetsk region. Can I sell it without coming to Ukraine, through a power of attorney for a relative, for example, will a power of attorney made by a Russian notary and transferred to a relative be considered zocoon?

услуги нотариуса левый берег киев

t: Hope <услуги нотариуса дарницкий район
Subject: Sale of real estate

Region: Another region

Phone: 06

Question:
Good day. I need to sell a cell, I own it, I bought it less than two years ago. Tell me what documents are needed and how much will it cost?
From: Anna <
Topic: Home for sale

Region: Another region

Phone: 0935

Question:услуги нотариуса дарницкий район
Hello, please tell me what papers and certificates are needed to sell the house, which includes a preliminary contract. And how long it takes to issue certain certificates that are needed to sell a house, there is a cadastral number, a house and land without privatization.

How long will the purchase-prolong transaction itself after the conclusion of the preliminary contract. What taxes are paid upon sale. Thank you
From: Irina <
Subject: Real estate
Region: Kyiv
Phone: 099

услуги нотариуса левый берег киев

Question:услуги нотариуса дарницкий район
Is it possible to re-register an apartment for a person who is in another country. She is a citizen of Ukraine but cannot currently be in the country.

Pregunta:
Buenos días. En 2018 heredé 1/2 de la casa, un terreno debajo de la casa y un terreno para labores agrícolas alrededor de la casa de un familiar que no es de primera línea.

 2019 pagué el 5% de la herencia por los tres objetos del IRPF y el 1,5% del impuesto militar.  2020 vendí mi herencia y se firmaron tres contratos, respectivamente: una casa y dos solares.

услуги нотариуса днепровский район

De acuerdo con el artículo 172.1 del Código Civil, no tengo que pagar IRPF e impuesto militar por la venta, ya que es una herencia, pero ¿el terreno alrededor de la casa se considera primera venta?

¿La primera venta es una casa y una parcela debajo de la casa, y la segunda parcela es la segunda venta y tengo que pagar el PIT y el impuesto militar antes del 1 de mayo?
De: Anastasia <услуги нотариуса дарницкий район
Asunto: Poder notarial

Región: Otra región

Teléfono: 099

Pregunta:
Dígame cómo salir de la situación, necesita hacer un poder notarial para vender el apartamento, pero el director está en prisión, ¿qué hacer en esta situación?

услуги нотариуса днепровский район

Aquí: Svetlana <услуги нотариуса дарницкий район
Asunto: Poder notarial

Región: Otra región

Teléfono: 050

Pregunta:
Hola, dígame, ¿a qué edad puede un niño proporcionar un poder para abrir y administrar cuentas bancarias, bienes raíces y más sobre este tema? Gracias.
De: Alejandro <
Asunto: Apartamento en venta

Región: Otra región

Teléfono: +7978

услуги нотариуса днепровский район

Pregunta:услуги нотариуса дарницкий район
Buenas tardes tal pregunta estoy en Crimea, tengo un apartamento en la región de Donetsk. ¿Puedo venderlo sin venir a Ucrania, a través de un poder notarial para un familiar, por ejemplo, un poder notarial hecho por un notario ruso y transferido a un familiar se considerará zocoon?
t: esperanza <
Asunto: Venta de bienes inmuebles

Región: Otra región

Teléfono: 06

Pregunta:
Buenos días. Necesito vender un celular, lo tengo, lo compre hace menos de dos años. Dígame qué documentos se necesitan y cuánto costará.
De: Ana <услуги нотариуса дарницкий район
Tema: Casa en venta

Región: Otra región

Teléfono: 0935

услуги нотариуса киев цены

Pregunta:
Hola, por favor dígame qué papeles y certificados se necesitan para vender la casa, que incluye un contrato preliminar. Y cuanto se tarda en emitir ciertos certificados que se necesitan para vender una casa, hay un numero catastral, una casa y un terreno sin privatizar.

¿Cuánto tiempo durará la transacción de compra-prolongación en sí misma después de la celebración del contrato preliminar? ¿Qué impuestos se pagan en la venta? Gracias.
De: Irina <услуги нотариуса дарницкий район
Asunto: Bienes raíces
Región: Kiev
Teléfono: 099

услуги нотариуса киев цены

Pregunta:
¿Es posible volver a registrar un apartamento para una persona que se encuentra en otro país? Es ciudadana de Ucrania pero actualmente no puede estar en el país. нотариус

ПОЗВОНИТЬ
Мы используем cookie-файлы для наилучшего представления нашего сайта. Продолжая использовать этот сайт, вы соглашаетесь с использованием cookie-файлов.
Принять
Политика конфиденциальности